ÁSZF & GDPR


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák Nemesfalvi Alexandra e.v. (székhely: 1213 Budapest, Badacsonyi út 86), nyilvántartási szám: 54271689 adószám: 55570015-1-43, mint tulajdonos vagy szolgáltató (továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.spiritualisebredesed.hu weboldal és a Tánc-, Fitness, Spirituális- szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Mindennemű egyéb tájékoztatás csupán tájékoztató jellegű. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre.

A szerződés Nemesfalvi Alexandra e.v. és a szolgáltatásokat igénybe vevő felek (továbbiakban: "Felek") között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon vagy a helyszínen adatait kitölti, és elküldi jelentkezését, - ezzel a látogató Ügyféllé, Vendéggé válik (továbbiakban "Vendég") - amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Szolgáltató hivatalos képviseletére kizárólag Nemesfalvi Alexandra jogosult. A Vendég a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi, elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Nemesfalvi Alexandra e.v.

A szolgáltató weboldal megnevezése: www.diamondheartbeat.hu

A szolgáltató székhelye: 1213 Budapest, Badacsonyi út 86

Nyilvántartási száma: 54271689

Adószáma: 55570015-1-43

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: diamondheartbeatdance@gmail.com

Telefonszáma: +36205992666

A szerződés nyelve: magyar

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szolgáltatásokra való jelentkezés, azok igénybevétele automatikusan szerződéskötésnek minősül.

A jelentkezés és beiratkozás menete:

Tanfolyamra jelentkezni emailben, telefonon vagy személyesen, az órák helyszínén lehet előre egyeztetett időpontban a jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért (a jelentkezési lapon megadott helytelen adatok következtében keletkezett kár miatt) a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
Bármely tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket. Amennyiben a választott tanfolyamra nem gyűlik össze a megfelelő minimum létszám, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az adott tanfolyamot nem indítja el, vagy összevonja egy másik tanfolyammal. Minderről a jelentkezőket kellő időben értesíti.

III.  SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltató a folyamatos fejlődés, valamint az igények figyelembevételével alakítja ki programját.

A tanfolyamok és órák heti rendszerességgel, a megadott időpontokban kerülnek megtartásra.

A szolgáltatás abban az esetben is teljesítettnek minősül, amennyiben a tanfolyamon a Vendég nem jelent meg. Amennyiben nem vesz részt a Vendég a tanfolyamon (kivéve, ha ez sérülésből vagy egyéb, rajta kívül álló okok miatt történik, amit hitelesen szakorvos által igazolni tud), úgy nem támaszthat visszakövetelési igényeket a tanfolyam díjára vonatkozóan.
A tanfolyamon való részvétel más személyre átruházható, amennyiben a Szolgáltató azt jóváhagyja.

IV. TANFOLYAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK KIÍRÁSA

A Szolgáltató az aktuális tanfolyamokról, workshop-okról és egyéb rendezvényekről internetes felületén (a Honlapon és az ahhoz kapcsolódó social media felületeken) és emailen keresztül értesíti a Látogatót.

A tanfolyamon vagy rendezvényen való részvételt jelentkezéssel tudja biztosítani a Látogató. A jelentkezés menete: ld. fent. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kéri a Szolgáltató: vezetéknév, keresztnév, lakcím (vagy tartózkodási hely), telefonszám, e-mail cím. A Szolgáltató a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelően tárolja, és azokat harmadik félnek nem adja ki. A jelentkezésből következő foglalást mind a Szolgáltató, mind a Vendég magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A tanfolyamdíj kiegyenlítése az adott tanfolyam óráinak látogatására jogosítja csak fel a Vendéget, párhuzamos tanfolyam látogatására csak abban az esetben van lehetősége a Vendégnek, amennyiben a saját tanfolyamán nem tudott részt venni és azt hitelesen igazolni tudja. Egy tanfolyamdíj befizetésével több kurzus látogatása nem megengedett. (Kivételt képeznek az összevont tanfolyamok és a Szolgáltató által az esetlegesen felkínált egyedi lehetőségek.)


V. DÍJFIZETÉS

A tanfolyamokra előzetes online regisztráció szükséges emailben. A tanfolyam díját legkésőbb a tanfolyam kezdetéig ki kell egyenlítenie a Jelentkezőnek. A befizetés módja: banki átutalás. Banki átutalás esetén a Szolgáltató a bankok közötti átfutási idő figyelembevételével kéri az összeg átutalását, és ez esetben a Jelentkezőnek az első órára magával kell hoznia a banki átutalás igazolásáról szóló elismervényt. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség.A befizetendő díjakról és kedvezményekről a Szolgáltató weboldalán kell tájékozódni.

Banki utalási adatok:

Nemesfalvi Alexandra

Bankszámlaszám:

11773315-01465316

Alkalmi díjjal is látogathatóak az órák. Ebben az esetben is előre utalással szükséges rendezni a díjat, 24 órával az óra kezdete előtt.

A kedvezményes bérlet egy konkrét tanfolyamra vagy a havi díjakra érvényes. A bérlet már kedvezményes óradíjakkal kerül kiállításra, ezért hiányzás, betegség miatt utólagos jóváírása nem lehetséges, továbbá a már befizetett díjak visszatérítése sem áll módunkban. Ugyanez vonatkozik az előre befizetett alkalmi díjakra is.Az elmulasztott órákat csak akkor van lehetőség bepótolni, ha aktuálisan működik ugyanolyan tudásszintű csoport, ahol a létszám azt lehetővé teszi. Ennek feltétele a szakorvos által kiállított igazolás a betegségről. Más esetben az adott kurzusokról alkalmat átvezetni a következő kurzusra nincs lehetőség.

Befizetés hiányában a Vendég nem jogosult a Tanfolyamon a továbbiakban részt venni.

Egyszeri workshop-ok:

Az egyszeri workhop-okon a workshop díját előre kell kiegyenlítenie a Jelentkezőnek, és az esetleges szakorvos által igazolt betegségből eredő nem megjelenés esetén a workshop díját a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Állandó tanfolyam alkalmával lejárható ez a befizetett összeg, amennyiben a nem megjelenés előzetesen jelezve lett és alá lett támasztva szakorvosi igazolással. Nyaralás, magán- vagy munkahelyi elfoglaltság esetében nem lehetséges mindez.

VI. VISSZAMONDÁS ÉS TANFOLYAM MEGSZŰNÉSE

Befizetett foglalások visszatérítésére nincs lehetőség. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tanfolyamok időpontját módosítsa.

A tanfolyamidő leteltét követően az elmulasztott órák pótlására később nincs lehetőség. Hitelesen szakorvos által igazolt betegségből adódó tanfolyamlemondás esetén (a tanfolyam megkezdése előtt) egy későbbi tanfolyamra vagy workshopra átruházható a befizetett összeg, vissza nem térítendő. Nyaralás, magán- vagy munkahelyi elfoglaltság esetében nem lehetséges mindez. Amennyiben az első alkalommal sem jelenik meg a Vendég a tanfolyamon, és erről előzetesen nem tájékoztatta a Szolgáltatót, úgy automatikusan elveszti a jogát a befizetett összeg jóváírására vagy átruházására. A Szerződéstől való elállást (mind tanfolyam, mind egyéb szolgáltatás esetében) írásban (e-mail formájában) köteles jelezni a Vendég. Egy adott tanfolyam idő előtti befejezése esetén nincs lehetőség a tanfolyam díjának árarányos visszatérítésére. Ünnepnapokból és áthelyezett naptári munkanapokból adódóan előfordulhat, hogy egy adott tanfolyam több hetesre tolódik. Az ünnepnapra eső tanóra ez esetben nem marad el, hanem egy héttel később kerül megtartásra.

Kedvezmények igénybevételére kizárólag a kedvezményes időszakon belül van lehetőség. Egyidejűleg több kedvezmény igénybevételére van lehetőség.

Amennyiben a Szolgáltató szüntet meg egy tanfolyamot vagy szolgáltatást, úgy a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti a Vendég számára.

A megvásárolt szolgáltatások a Szolgáltató jóváhagyásával más személyre átruházhatóak.

VII. HÁZIREND

A vendég az oktatás illetve a rendezvény helyszínére történő belépés alkalmával automatikus hozzájárulását adja ahhoz, hogy a stúdiót reklámozó mozgóképi vagy képfelvételen bemutatásra kerüljön. A vendég egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ezen megjelenésért a helyszínnel szemben semminemű követelést nem támaszthatnak. A vendég a helyszínen történő belépéssel elfogadja a helyszín házirendjét, és azt köteles betartani.

A tanárok és a stúdió alkalmazottainak utasítását mindenkinek be kell tartania.

Szándékos károkozás vagy mások testi épségének veszélyeztetése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy hatósági lépéseket kezdeményezzen.Rongálás, kár esetén, amely a vendég hibájából keletkezik az egész stúdió területén, a vendég köteles megfizetni a kárt a Szolgáltatónak.

Tűz- vagy egyéb vészhelyzet esetén külön felszólítás nélkül is köteles a vendég a meghatározott menekülési útvonalon a lehető leghamarabb elhagyni a helyszín épületét.

A táncterembe belépni kizárólag tánccipőben vagy tiszta zárt váltócipőben és váltóruhában lehet.

A Vendég a Stúdiót és a Stúdióban található ingóságokat, valamint közös használatú helyiségeket csak rendeltetésszerű és szerződésszerűen használhatja.

Vendég kötelezi magát arra, hogy a stúdiót és annak felszerelési tárgyait, berendezéseit a használat során általában szükséges és elvárható módon megóvja, azok rendeltetésszerű használatáért anyagi felelősséget vállal.

Vendég felelősséget vállal a saját értéktárgyaiért és azoknak a védelméért.Vendég felel minden az órák idején bekövetkezett olyan kárért, ami a rendellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. A rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat eredményeként a bérleményben keletkezett kár megtérítésére írásbeli felszólítás alapján köteles a Vendég.

A Vendég köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha károsodás veszélye fenyegeti a Stúdiót, illetőleg, ha a Szolgáltatót terhelő munkálatok szükségessége merül fel.

Vendég a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Stúdióban átalakítást, értéknövelő beruházást nem végezhet.

Ha a Vendég a Stúdióban található berendezési tárgyakat használja, köteles az eredeti állapotot helyreállítani, az eszközök tárolóba való visszahelyezéséről gondoskodni.

A Stúdióba Vendég saját sporteszközöket (pl. sportszerek) az órák idő tartamán túl csak a Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélyével, ekkor is csak a Vendég saját felelősségére tárolhat.

Vendég a Szolgáltatónak minden olyan észrevételt jelez, ami a Stúdió rendeltetésszerű használatát akadályozhatja.

VIII. SZERZŐI ÉS ALKOTÓI JOGVÉDELEM

A Foglalkozások során oktatott szakmai és tananyagok Nemesfalvi Alexandra tulajdonát képezik, azokat harmadik félnek kiadni, illetve kereskedelmi és oktatási céllal felhasználni Nemesfalvi Alexandra írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A Foglalkozások során fénykép vagy videofelvétel készítése csak Nemesfalvi Alexandra előzetes engedélyével történhet. A foglalkozások során készült fényképek és videók Nemesfalvi Alexandra tulajdonát képezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a foglalkozások során fényképeket vagy videofelvételt készítsenek, amelyek a Szolgáltató saját felületein vagy külső felületeken megjelenhetnek. Jelen szerződés aláírásával a Vendég ehhez hozzájárul.

IX. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A vállalkozás adatokat tárol, dolgoz fel és továbbít, mely során a Szolgáltató mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Ez vonatkozik mind a Vendéggel, és az Érdeklődőkkel, mind az Üzleti partnerekkel, valamit az Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelésre is.

A szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmével szemben, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

X. KÁRIGÉNY

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve a helyszínen általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a Vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a helyszínen elveszett, eltulajdonított (ideértve, de nem kizárólagosan az öltözőkben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A Vendégek felelősek a helyszínre általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.

A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

XI. KÜLÖNÓRÁK

A különórákra is van lehetőség (Személyi edzés, magán táncóra, életmód és táplálkozás segítségadás, spirituális segítségadás, stb.) Az időpont foglalása történhet telefonon, e-mail-ben. Egy időpont akkor számít leegyeztetettnek, amennyiben azt Nemesfalvi Alexandra visszaigazolta és megerősítette. Amennyiben a leegyeztetett időpontban nem jelenik meg a Vendég, illetve, ha a különóra időpontja előtti 24 órán belül történik az időpont lemondása, úgy a vendég köteles a teljes összeget megtéríteni. Amennyiben minimum 24 órával a lefoglalt időpont előtt kéri a Vendég az időpont törlését vagy módosítását, úgy nem keletkezik fizetési kötelezettsége. Amennyiben a foglalt időpontra később érkezik a vendég, az automatikusan a különóra időtartamának lerövidülését vonja maga után.

XII. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA

1. Az online ajánlat tartalma

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségéért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárjuk a Szolgáltatóval szemben támasztott, bármilyen, anyagi vagy eszmei kár miatt támasztott felelősségvállalási igényt, amelyet a közölt információk használatával vagy nem használatával, illetve a hibás és hiányos információk használatával okoztak, amennyiben a Szolgáltató nem vétkes igazolható szándékosság vagy súlyos hanyagság miatt.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot módosítsa, kiegészítse, külön értesítés nélkül törölje, valamint időszakosan szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse annak közzétételét.

2. Hivatkozások és linkek

Idegen internetes oldalra mutató, olyan közvetett vagy közvetlen hivatkozás ("link") esetén, amely a Szolgáltató felelősségi körén kívül esik, a felelősségvállalási kötelezettség kizárólag akkor lép életbe, ha a Szolgáltató számára ismertek ezek a tartalmak, és műszakilag lehetséges és elvárható lenne, hogy jogszerűtlen tartalmak esetén megakadályozza a használatukat.

3. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlatban lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) bevitelére, akkor az adatok átadása kifejezetten önkéntesen történik a Felhasználó részéről. A Szolgáltató kizárja felelősségét a szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltatás honlapján megjelenő tartalmak, valamint a tanfolyamokon, workshop-okon és egyéb rendezvényeken nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, amelyeket a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

XIII. Jogi vita

1.Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, hatályosságával vagy értelmezésével kapcsolatban közöttük keletkezik, első sorban peren kívül, közvetlen tárgyalások útján maguk között próbálják rendezni.

2. Ha a Felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetőségét kötik ki.

XIV. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉS A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL

A kormány legutóbbi határozata 2021. május 10-től lehetővé teszi a sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és tömegsport célú edzésen való részvételt. Ennek értelmében a vállalkozás május 10-től ismét megnyitja kapuit, és folytatódnak az edzéseink.


Amennyiben a határozat idővel változik és nem lehetséges az órákon és tanfolyamokon a személyes részvétel, abban az esetben online formában folytatódnak a tanfolyamok és órák, tehát a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre. A Szolgáltató adhat más lehetőséget is a tanfolyam folytatására. Amennyiben a szolgáltató más lehetőséget nem ad, ez érvényes általánosan mindenkire.


Jelentkezésetekkel a következő szabályokat fogadjátok el Magatok és Társaitok védelmének érdekében:

Az edzésen mindenki saját felelősségére vesz részt.

Kérjük, hogy amennyiben bármilyen betegség jeleit tapasztaljátok magatokon, ne gyertek edzésre!

Az épületben csak az edzések résztvevői, valamint stúdiónk munkatársai tartózkodhatnak - kérjük, hogy a szülők, kísérők kint várakozzanak!

Kérjük, hogy az edzésre pontosan (5-10 perccel az óra előtt) érkezzetek!

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Bármely szolgáltatás igénybevételével (különös tekintettel az online felületen való jelentkezéssel) a vendég elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

Üzemeltető az adatok biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz, beleértve a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve a GDPR (General Data Protection Regulation), vagyis Általános Adatvédelmi Rendelet elvárásait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.Jelen szerződés érvényes addig, amíg a Vendég a Szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben már nem kívánja a szolgáltatást igénybe venni a Vendég, abban az esetben köteles írásban (emailen keresztül, a jelen szerződésben megadott címen) értesíteni a Szolgáltatót, azzal a szerződés megszűnik a felek között.Kapcsolattartás, vitás kérdések megbeszélése kizárólag írásos formában (emailen keresztül) lehetséges.


Jelen szerződés nyolc oldalból áll és egymással mindenben megegyező három eredeti példányban készült, melyből két példány a Szolgáltatót, egy pedig a Vendéget illeti.

Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, azt előzően értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá. 

GDPR -ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A [Nemesfalvi Alexandra e.v.] (székhely: [1213 Budapest, Badacsonyi út 86], [nyilvántartási szám: 54271689 adószám: 55570015-1-43 ("Szolgáltató") elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Szolgáltató és az Önök között létrejött szerződés ("Szerződés") elválaszthatatlan részre.

Önök a Szolgáltatóval kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Szolgáltató az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Szolgáltató újdonságairól Önöket tájékoztassa.Önök a Szolgáltatóval kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Szolgáltató az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Szolgáltató újdonságairól Önöket tájékoztassa.

 • Értelmező rendelkezések


Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 • A kezelt adatok köre

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásinak igénybevétele során a Szolgáltató birtokába kerülnek illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Szolgáltató részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

 • név;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • esetleges gyermekek száma;
 • személyi igazolvány szám;
 • lakcímkártya szám;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám;
 • adóazonosító jel;
 • bankszámlaszám;
 • lakcím;
 • munkahelyi email cím;
 • munkahelyi telefonszám;
 • munkaviszonyra vonatkozó adatok;
 • állampolgárság.
 • Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a Szolgáltató részére történő továbbításához. A Szolgáltató a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra - az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Szolgáltató részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Szolgáltató részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Szolgáltatónak a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Szolgáltató birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a szolgáltató-vevő közti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás főként az adójogi szabályok változásával, a Szolgáltató működésével, elérhetőségével összefüggésben.
 • Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama

 • az Önök és a Szolgáltató között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve
 • a Szerződés alapján a Szolgáltató terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje

közül a hosszabb időtartam.

 • Az adatok feldolgozása

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe

 • Az adatok megismerésére jogosultak

Önök a Szolgáltatóval kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a Szolgáltató munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

 • Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a Szolgáltató abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a Szolgáltató megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A Szolgáltató a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Szolgáltató az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Szolgáltató részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

 • Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Szolgáltató tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Szolgáltató zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Szolgáltatóhoz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szolgáltató olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Szolgáltató által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

 • Hírlevél

Önök a Szolgáltató szolgáltatásának megrendelésével, valamint email címük Szerződésben történt megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott email címre szakmai anyagokat, és egyéb, a Szolgáltatóval kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

A Szolgáltató a céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges email címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket a Szolgáltató álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat a Szolgáltató saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében - az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken - tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén a Szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

A hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Önök részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat a Szolgáltató nem mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önökkel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hírlevél küldésből bárkit, bármikor kizárjon. Abban az esetben, ha a Szerződésben Önök nem a saját email címüket adják meg, a Szolgáltató a feliratkozást és az adatokat az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, és az érintett szervezetet, illetve kapcsolattartót kizárja a hírlevél küldésből.

Az adatokat mindaddig kezeli a Szolgáltató ameddig azok törlését az érintett nem kérik.

A hírlevélküldő szolgáltatás során a hírlevélküldést egy a Szolgáltató szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy nincs.. A hírlevélküldő szolgáltatást nyújtó cég az adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen harmadik személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi, az adatkezelésére egyebekben saját tájékoztatója irányadó. A hírlevélküldő szolgáltatást nyújtó cég az adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen harmadik személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi, az adatkezelésére egyebekben saját tájékoztatója irányadó.

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 • Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet - az érintettek adatai biztonsága érdekében - csak személyesen teljesíti a Szolgáltató Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Szolgáltatónak részére megküldeni. A Szolgáltató a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

 • Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi - a pontosított személyes adat egyidejű megadásával - a Szolgáltató felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Szolgáltató egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Szolgáltató értesíti az érintettet.

 • Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

 • Tiltakozás

Az érintettek - a kötelező adatkezelés esetét kivéve - jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltató vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - a Szolgáltató megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 • Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

 • Az adatváltozás bejelentése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Szolgáltató által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

 • Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

 • Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Szolgáltató az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

 • Egyebek

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal a Szolgáltatóhoz a megadott elérhetőségen.